Bs. Nguyễn Thị Thanh Ngọc

Trưởng khoa Gây mê

Giới thiệu

Đang cập nhật…